Trẻ sơ sinh thức nhiều là do đâu, có ảnh hưởng sức khỏe không?